Datum uitspraak: 12-03-2014
Nummer uitspraak: 106067
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een vader klaagt erover dat de school hem niet voldoende wil informeren over de ontwikkeling van zijn dochter en niet met hem in gesprek wil gaan. De directeur heeft zich partijdig opgesteld en de externe vertrouwenspersoon weigert haar taak uit te voeren.Een school behoort zich onpartijdig op te stellen bij het voldoen aan de informatieplicht. De school heeft dan ook zorgvuldig gehandeld door te controleren of het juist was dat klager geen ouderlijk gezag had. De moeder heeft vervolgens een beschikking overgelegd waaruit niet alleen is gebleken dat klager geen ouderlijk gezag heeft, maar ook dat klager gerechtigd is tot begeleide omgang met zijn dochter in een omgangshuis. De informatie over het recht van begeleide omgang in een omgangshuis is voor de school geen reden geweest om geen informatie te verstrekken. De school heeft geen onderscheid gemaakt in de informatie die verstrekt is. De school handelt niet in strijd met genoemd artikel door de informatie op een andere plaats en met andere gesprekspartners te verstrekken. Adresgegevens van de leerling vallen niet onder de informatieplicht van de school.
In zijn algemeenheid is het niet aan te bevelen om een directielid de rol van intern vertrouwenspersoon te laten vervullen. Als iemand van school de rol van vertrouwenspersoon gaat vervullen, moet van tevoren duidelijk zijn dat een gesprek gevoerd wordt in de rol van vertrouwenspersoon en wat die rol inhoudt. In het onderhavige geval is gebleken dat het voor partijen duidelijk was dat de directeur de rol van vertrouwenspersoon vervulde.
Een vertrouwenspersoon dient geen onderzoek te doen naar en oordeel te geven over een klacht en dient ook niet zelf bemiddelingsgesprekken te voeren, aangezien dit zijn positie binnen de school kan aantasten. Het door klager gewenste gesprek was in feite een bemiddelingsgesprek. Door aan te geven dat zij dat gesprek niet wilde organiseren heeft de externe vertrouwenspersoon gehandeld conform de bepalingen uit de klachtenregeling en ook in lijn met eerdere uitspraken van de Commissie. De klacht is ongegrond.