Datum uitspraak: 14-02-2011
Nummer uitspraak: 104798
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie hanteert als uitgangspunt dat een school in beginsel gehouden is om ouders op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind. Als wordt besloten een leerling door te verwijzen naar schoolmaatschappelijk werk dan dient de school de ouders daarvan op de hoogte te brengen, ook als de leerling heeft verzocht dit niet te doen. Een verwijzing naar schoolmaatschappelijk werk moet ook in een leerlingendossier worden opgenomen. Als een externe instantie een school vraagt om informatie dan zal de school per geval en situatie een afweging moeten maken, moeten nagaan of het noodzakelijk is en welke gevolgen het verstrekken van informatie kan hebben. Wordt de informatie verstrekt, dan zal de school de betrokken ouders hierover moeten inlichten. Verder zal de school de externe instantie om een terugkoppeling moeten vragen om daarmee te voorkomen dat de externe instantie de verstrekte informatie niet volledig en/of onjuist vastlegt. De klacht is gedeeltelijk gegrond.