Datum uitspraak: 24-03-2021
Nummer uitspraak: 109471
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben geen gezag over hun zoon, hij is vrijwillig uit huis geplaatst en het gezag berust bij een voogdij instelling. Ouders zijn wel graag betrokken bij hun zoon en willen daarom graag informatie  over hem van de school ontvangen. Ouders willen onder meer kopieën van rapporten, portfolio's, weekberichten en uitnodigingen voor 10-minutengesprekken, inloop- of kijkavonden en ouderavonden ontvangen.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Op grond van artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek is een school verplicht om informatie te geven aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als de ouder daarom vraagt. Het gaat dan om informatie over de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De school voldoet ruimschoots aan deze verplichting. 
De ouders ontvangen tweemaandelijks via de voogd een samenvatting waarin informatie over de ontwikkeling van de leerling is opgenomen. Hierin staan toetsresultaten en belangrijke informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling of leer- en gedragsproblemen. De school bespreekt ook twee keer per jaar het ontwikkelingsperspectief voor de leerling met de ouders en de voogd, hetgeen niet van de school hoeft te worden verwacht nu ouders niet het gezag hebben. De school heeft de ouders de schoolgids per post toegestuurd en stuurt hen de weekbrieven, hoewel dit niet tot de noodzakelijke informatie behoort. 
De school hoeft ouders niet uit te nodigen voor een 10-minutengesprek of ouderavonden, omdat dit niet onder de noodzakelijke informatie valt. De school heeft zorgvuldig en adequaat op het verzoek om informatie gereageerd.