Datum uitspraak: 09-06-2011
Nummer uitspraak: 104914
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht over onvolledige en onjuiste informatieverstrekking aan de RvdK en de weigering daarover inhoudelijk met klaagster te communiceren. Tevens klacht over niet-adequate klachtafhandeling door het bevoegd gezag.
In beginsel hoeft de school niet vooraf met de ouder(s) te overleggen welke informatie verstrekt gaat worden, omdat van de school onafhankelijkheid wordt verwacht bij het verstrekken van de informatie. Voorts staat het een school vrij om in een dergelijk gesprek de eigen waarneming omtrent een leerling door te geven. Dit laat onverlet dat een school bij het verstrekken van informatie aan de Raad wel duidelijk dient aan te geven welke status de verstrekte informatie heeft, zodat de Raad daarmee rekening kan houden bij zijn onderzoek. Uit het door school geaccordeerd verslag blijkt onvoldoende duidelijk welke informatie de eigen waarneming betreft en welke informatie van klaagster afkomstig is. De klacht dat de school onvolledig is geweest in de informatieverstrekking naar de Raad is gegrond.
Het is niet komen vast te staan dat de directeur heeft geweigerd (inhoudelijk) met klaagster te communiceren. De klacht over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag is ongegrond.