Datum uitspraak: 15-05-2013
Nummer uitspraak: 105698
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming heeft verstrekt zonder dat hij hiervan wist. Verder klaagt klager over de klachtafhandeling door het schoolbestuur. Een school dient beide ouders in beginsel actief te informeren over de ontwikkeling van hun kind tenzij wordt gevreesd voor de veiligheid van een leerling of onderwijzend personeel of als het verstrekken van informatie anderszins niet in het belang is van de leerling. In casu verzocht klager de school om informatie nadat school was benaderd door de Raad met het verzoek om in het kader van een raadsonderzoek anoniem gegevens te verstrekken over de kinderen. Nu de vragen van klager voornamelijk gingen over informatie die school anoniem aan de Raad had verstrekt, is het begrijpelijk en zorgvuldig dat de school bij de Raad om advies heeft gevraagd. De Raad adviseerde om in het belang van de kinderen geen informatie te verstrekken zolang er nog geen uitspraak van de rechtbank was. Op basis van het advies van de Raad en de uitkomst van het overleg met het zorgadviesteam heeft de school redelijkerwijs kunnen en mogen besluiten om klager geen informatie te verstrekken. De klacht over de informatieverstrekking is ongegrond.
Een klager en degene tegen wie de klacht is gericht horen op de hoogte te worden gesteld van de geldende klachtenprocedure. Daarnaast is het belangrijk dat gestelde termijnen in acht worden genomen. Het schoolbestuur heeft onzorgvuldig gehandeld door lang te wachten met het opnemen van telefonisch contact en met het inhoudelijk behandelen van de klacht. Juist in de precaire situatie waarin klager, zijn gezin en ook de directeur zich bevonden, had het voor de hand gelegen om de klacht voortvarend te behandelen. Dat is niet gebeurd. De klacht over de klachtbehandeling is gegrond.