Datum uitspraak: 06-12-2018
Nummer uitspraak: 108408
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouder heeft de school verzocht informatie over zijn zoon te verstrekken. De school heeft het beleid om informatie te verstrekken tenzij het belang van de leerling zich hiertegen verzet. In dit geval vindt de school dat het belang van de leerling zich verzet tegen informatieverstrekking.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Op grond van artikel 1:377c BW is een school verplicht om informatie te geven aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als de ouder daarom vraagt. Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

  • de informatie wordt door de school niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken.
  • de informatie wordt door de school niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.

De school heeft onderzoek verricht naar de feiten en omstandigheden die zij nodig had om te komen tot het besluit. Niet alleen de visie van de ouders van de leerling, de beschikking van de Rechtbank en de adviezen van de klachtencommissies, maar ook het eigen beleid van de school en de visie van de leden van het zorgteam zijn betrokken bij de belangenafweging. De uitkomst daarvan is dat het belang van de leerling in de weg staat aan het verstrekken van informatie aan klager. Het besluit om geen informatie te verstrekken, is goed gemotiveerd.
Ook is het besluit om niet rechtstreeks met de vader te communiceren redelijk. Immers, de vader wil met de school communiceren over zijn zoon en daarvan heeft de school nu juist gezegd dat dit in de huidige situatie niet mogelijk is.