Datum uitspraak: 30-03-2009
Nummer uitspraak: 104076
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Gescheiden ouder mag van school geen andere personen meenemen naar oudergesprekken. Volgens klaagster wil de school de sociale context van de leerling niet betrekken bij deze gesprekken. Daarnaast vindt de moeder dat er een discrepantie bestaat tussen haar zoons rapportcijfers en het resultaat van de Entreetoets. De school heeft aangegeven geen partij te willen zijn in echtscheidingsperikelen. De Commissie oordeelt dat de school daarover een signaal mag afgeven. De school heeft echter ten onrechte de indruk gewekt dat klaagster niemand mee mocht nemen, terwijl dit slechts de aanwezigheid van klaagsters vader betrof. Uiteraard dient een school bij de ontwikkeling en begeleiding van een leerling oog te hebben voor de sociale context van het kind. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de door klaagster aangedragen sociale context niet zozeer bedoeld was om de school handvatten te geven bij de begeleiding van haar zoon, maar meer bedoeld was om de school te beïnvloeden om partij te kiezen in de strijd van de ouders. Naar het oordeel van de Commissie heeft verweerder daarom in redelijkheid in een brief mogen schrijven dat de school zich in de komende oudergesprekken wilde beperken tot het wel en wee van de zoon op school.
De Commissie gaat gezien het laatste intelligentieonderzoek uit van een gemiddelde intelligentie van de zoon van klaagster. De rapportcijfers en resultaten van het leerlingvolgsysteem liggen daarmee in de lijn der verwachting.
De klacht is gedeeltelijk gegrond.