Datum uitspraak: 16-12-2013
Nummer uitspraak: 105996
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de directeur van de school waar zijn zoon tijdelijk op heeft gezeten, weigert hem informatie te verstrekken over zijn zoon. Op grond van artikel 1:377c BW dient een school een ouder die het ouderlijk gezag niet heeft desgevraagd informatie te verstrekken inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind betreffen of diens verzorging of opvoeding. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich hiertegen verzet. Verweerster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt, noch is anderszins gebleken dat, gelet op de geldende omstandigheden, het belang van de leerling zich ook nu tegen het (rechtstreeks) aan klager verstrekken van de gevraagde informatie verzet, mede in aanmerking genomen de aard en inhoud van de gevraagde informatie. Klacht gegrond.