Datum uitspraak: 20-11-2013
Nummer uitspraak: 105795
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over haar zoon. Daarnaast ontbrak een adequaat veiligheidsbeleid en was er onvoldoende toezicht op het personeel. Haar kind is mishandeld door twee leerkrachten. De klacht hierover bij het bestuur is niet goed afgehandeld en het onderzoek naar de mishandeling door Justitie is gefrustreerd. Ook had de leerkracht te weinig professionele kennis van autisme. De eerste twee klachtonderdelen worden door verweerders erkend en zijn gegrond. Het gebruik van fysieke dwang tegen een leerling bij het eten is niet geoorloofd. Uitgangspunt op school dient te zijn dat fysieke dwang van een leerkracht op een leerling in beginsel niet is toegestaan en slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden getolereerd. Van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is in dit geval niet gebleken. Dit klachtonderdeel is gegrond. Het bevoegd gezag heeft bij de afhandeling van de klacht in eerste instantie snel en adequaat gehandeld. Echter, nadat nader extern onderzoek is gedaan heeft het bevoegd gezag verzuimd klaagster te informeren over de bevindingen van het rapport. Dit klachtonderdeel is gegrond.
Niet vastgesteld kan worden dat het bevoegd gezag bewust het strafrechtelijk onderzoek van Justitie heeft gefrustreerd. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
Ten aanzien van het beweerde ontbreken van voldoende professionele kennis van autisme geldt, dat de leerkracht heeft bevestigd dat zij de benodigde papieren had om haar werk te doen. Wel is gebleken dat de leerkracht hulpmiddelen niet stelselmatig gebruikte en dat zij terughoudend was in het aanleveren van gegevens aan klaagster die verband hielden met de autistische stoornis van de leerling. Ook het "heen en weer schrift" werd niet structureel gebruikt en de zekerheid die de leerling in de dagelijkse routine nodig had, is niet altijd geboden. Hieraan kan echter niet de conclusie worden verbonden dat de leerkracht te weinig professionele kennis had van autisme. Wel stelt de Commissie vast dat gemaakte afspraken onvoldoende werden nagekomen. In zoverre is het klachtonderdeel gegrond.