Datum uitspraak: 21-12-2018
Nummer uitspraak: 108432
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader heeft het ouderlijk gezag over zijn dochter. Hij en de moeder hebben geen relatie meer. Omdat de moeder de vader nauwelijks informeert, verzoekt hij de school om toezending van schoolinformatie over zijn dochter. De school zegt toe het eerste schoolrapport te zullen sturen, maar doet dit uiteindelijk niet. Als de vader vervolgens hoort dat zijn dochter niet meer ingeschreven staat op de school, verzoekt hij de school de naam van de nieuwe school door te geven. De school weigert dit. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school heeft een actieve informatieplicht aan met gezag belaste ouders. De school is er ten onrechte van uitgegaan dat die plicht ten aanzien van de vader was ingeperkt door een uitspraak van de Voorzieningenrechter. De school was namelijk geen partij bij die zaak. Verder heeft de school ten onrechte geen inhoudelijke belangenafweging gemaakt bij de beoordeling van de vraag of zij de naam van de nieuwe school van de leerling aan de vader moest verstrekken. 
De Commissie beveelt het bevoegd gezag aan om ten aanzien van het al dan niet geven van de informatie over de school waar de dochter nu naartoe gaat alsnog een inhoudelijke belangenafweging te maken, gevolgd door een gemotiveerde beslissing.