Datum uitspraak: 16-05-2012
Nummer uitspraak: 105308
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens klaagster heeft de school onjuiste informatie verstrekt aan Bureau Jeugdzorg en haar daarover niet adequaat geïnformeerd. Op grond van het bepaalde in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg kunnen door een medewerker van een school zonder toestemming van de ouders van de leerling inlichtingen worden verstrekt aan Bureau Jeugdzorg indien dit noodzakelijk wordt geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken. De school behoort ouders vooraf te informeren indien de school contact opneemt met Bureau Jeugdzorg, tenzij de veiligheid van het kind of die van een ander in het geding is, of wachten als gevolg van een urgente kwestie onverantwoord is. Sedert de advisering van de Commissie in de vorige klachtprocedure hanteert de school het standpunt dat zij ouders zo veel als mogelijk vooraf op de hoogte stelt van informatie die de school wil verstrekken aan instanties zoals Bureau Jeugdzorg. Dit beleid was ten aanzien van de thans te beoordelen kwestie nog niet doorgevoerd. Naar het oordeel van de Commissie bestonden er op dat moment onvoldoende steekhoudende argumenten voor verweerders om hun zorgen niet eerst met klaagster zelf te bespreken alvorens zich met die zorgen te richten tot Bureau Jeugdzorg. Daarnaast is de gegeven informatie op meerdere onderdelen onvoldoende objectief en onvoldoende feitelijk geweest. Klacht op dit onderdeel gegrond.