Datum uitspraak: 03-03-2021
Nummer uitspraak: 109509
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vader heeft ouderlijk gezag over zijn zoon, maar heeft vrijwel geen contact meer met hem. De vader ontvangt van de school inloggegevens van het leerlingvolgsysteem. Maar na het eerste schooljaar weet de vader niet of zijn zoon over is naar het volgend schooljaar, in welke klas hij zit en wie zijn mentor is. De school verstrekt deze informatie alsnog aan de vader. De school doet vader de suggestie om aan te sluiten bij het gesprek dat de mentor met de moeder en zijn zoon heeft. Gesprekken komen moeizaam op gang en de relatie tussen vader en school raakt verstoord.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school heeft een actieve informatieplicht aan met gezag belaste ouders. De school is goed op de hoogte van deze zwaarwegende verplichting en heeft met de juiste intentie gehandeld. De school heeft echter niet juist gehandeld door vader niet altijd gelijkelijk te informeren en had zich actiever kunnen en moeten opstellen om klager van informatie over zijn zoon te voorzien.
In het leerlingdossier bevond zich informatie die daar in beginsel niet thuishoort, zoals de mailwisseling tussen vader en de school.