Datum uitspraak: 22-11-2011
Nummer uitspraak: 104950
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de school hem niet adequaat heeft geïnformeerd over relevante zaken betreffende zijn dochter en ook overigens niet correct met hem heeft gecommuniceerd. Daarnaast klaagt klager erover dat het bevoegd gezag zijn klacht daarover niet adequaat heeft afgehandeld. De Commissie is van oordeel dat de school in de gegeven omstandigheden voldoende invulling heeft gegeven aan haar informatieverplichting jegens klager. Het is niet gebleken dat de school op incorrecte wijze met klager heeft gecommuniceerd. Indien een schoolbestuur voor wat betreft de beslistermijnen in een interne klachtprocedure wil aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ligt het voor de hand dat wordt aangesloten bij de bepalingen uit de Awb die betrekking hebben op klachten. In dit geval heeft het bevoegd gezag dat niet gedaan. De beslissing over de klacht is niet tijdig genomen. Tevens was het zorgvuldig geweest als het bevoegd gezag in zijn ontvangstbevestiging ook een beslistermijn aan klager had meegedeeld. De communicatie over de verzending van de beslissingsbrief had duidelijker gekund. Klacht deels gegrond.