Datum uitspraak: 29-01-2014
Nummer uitspraak: 106001
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder heeft oorspronkelijk geklaagd over het feit dat de directeur van de school haar dochter geen extra verlof wilde geven buiten de schoolvakantie.
De Commissie heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid geboden de klacht af te handelen. Klaagster was tevreden over de afhandeling van haar klacht door het bevoegd gezag, maar wenste de klacht te handhaven zolang de Leerplichtwet niet werd aangepast. De Klachtencommissie behandelt alleen klachten over concrete gedragingen en beslissingen van scholen, schoolbesturen en hun medewerkers. De Klachtencommissie komt geen rol toe bij de beoordeling van de grondwettigheid van de Leerplichtwet, dan wel of deze wet zich verdraagt met internationale wetgeving. Nu de oorspronkelijke klacht over de school en het schoolbestuur naar tevredenheid is afgerond, bestaat er dan ook geen grond voor inhoudelijke behandeling. De voorzitter heeft dan ook besloten niet over te gaan tot inhoudelijke behandeling van de klacht en de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.