Datum uitspraak: 27-11-2012
Nummer uitspraak: 105597
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager heeft de klacht ingediend meer dan een jaar nadat de gedragingen en beslissingen van de school zijn voorgevallen. De Commissie neemt in beginsel alleen klachten in behandeling over gedragingen of beslissingen die zich minder dan één jaar geleden hebben voorgedaan, tenzij er omstandigheden aanwezig zijn die maken dat van deze verjaringstermijn afgeweken kan worden. Het is de Commissie niet gebleken dat het voor klager onmogelijk was om de klacht eerder in te dienen, bijvoorbeeld omdat klager pas recent bekend is geworden met de gewraakte onderdelen van het leerlingdossier of omdat klager de school niet eerder op de hoogte heeft kunnen stellen van zijn bezwaren daartegen. Dat klager om hem moverende en op zich te respecteren redenen hebt gewacht met het indienen van de klacht, is onvoldoende reden om af te wijken van de verjaringstermijn van één jaar. Eventuele onbekendheid met de procedure bij de Commissie evenmin. Klacht niet-ontvankelijk.