Datum uitspraak: 18-11-2014
Nummer uitspraak: 106291
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school zijn zoon zonder zijn toestemming heeft ingeschreven en hem niet wil informeren over zijn zoon. Voor de inschrijving van een leerling is het geen absoluut vereiste dat beide ouders het inschrijf-formulier ondertekenen. Een ouder is bevoegd tot het inschrijven van een kind op school, maar dan moet niet zijn gebleken dat de andere ouder bezwaar maakt. In zijn algemeenheid mag de school erop vertrouwen dat de ouder die een leerling wil inschrijven daarbij handelt in overeenstemming met de andere met ouderlijk gezag belaste ouder. De school was op het moment van inschrijving niet op de hoogte van mogelijke bezwaren van klager. Op de school rust geen actieve onderzoeksplicht om na te gaan of beide ouders van een potentiële leerling achter de inschrijving staan. De klacht is op dit punt ongegrond.
Van de school mag een actieve houding worden verwacht indien zij na zorgen van ouders heeft toegezegd iets te onderzoeken, ook al is afgesproken dat een ouder het initiatief zal nemen voor de terugkoppeling. Zo had de directeur het verslag van het gesprek aan beide ouders kunnen toesturen, hetgeen hij heeft nagelaten. In zoverre is de klacht gegrond.
De directeur wilde klager slechts tijdens een gezamenlijk gesprek met de moeder informeren over de ontwikkeling van zijn zoon. Daarmee miskent verweerder dat klager, als ouder die (mede) het gezag over zijn zoon heeft, recht heeft op uitgebreide informatie over zijn zoon. Het is begrijpelijk dat verweerder gezien de omstandigheden voorzichtig is en bevreesd is munitie te verstrekken in het conflict tussen de ouders. Dat ontslaat hem echter niet van de plicht tegemoet te komen aan het recht van klager op een oudergesprek.  Het verdient aanbeveling beide ouders te informeren dat er (ook) gesprekken met de andere ouder worden gevoerd. De klacht is op dit onderdeel gegrond.