Datum uitspraak: 11-02-2013
Nummer uitspraak: 105380
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouderpaar klaagt erover dat de directeur hun klacht over pesten en de gang van zaken rond de schoolreis niet adequaat heeft behandeld. Zo heeft de directeur niet onderkend dat hun dochter structureel werd gepest en mocht vader opeens niet mee als begeleider van de schoolreis. Het bevoegd gezag heeft op zijn beurt de klacht over de klachtbehandeling door de directeur niet adequaat behandeld. Niet afdoende is komen vast te staan dat er daadwerkelijk sprake is geweest van bewust en specifiek tegen de dochter van klagers gerichte structurele pesterijen. De klacht over klachtbehandeling is in zoverre ongegrond. Over de schoolreis is gebleken dat de praktische uitvoering daarvan in handen is van de ouderraad, die daarin een zekere mate van discretionaire bevoegdheid toekomt. Hoewel niet valt in te zien waarom de ouderraad niet sneller heeft kunnen achterhalen dat het aan het begin van het schooljaar door klagers betaalde bedrag ook de schoolreis omvatte, valt dit de directeur niet te verwijten. De Commissie kan niet vaststellen of klager is uitgenodigd om mee te gaan met de schoolreis of dat hij zichzelf heeft aangeboden. Hoe dan ook valt ook dit in beginsel buiten de verantwoordelijkheid van de directeur. Er is geen reden om te concluderen dat de directeur de klacht van klagers op dit punt niet adequaat heeft afgehandeld. Het bevoegd gezag heeft tot de conclusie kunnen komen dat de directeur adequaat en correct gehandeld heeft. De klacht is conform de wens van klagers schriftelijk afgehandeld, zodat het feit dat klagers niet mondeling zijn gehoord het bevoegd gezag niet kan worden tegengeworpen. In zoverre is dit klachtonderdeel ongegrond. De Commissie plaatst wel kanttekeningen bij de lange duur van de klachtbehandeling. Voorts had het bevoegd gezag zijn schriftelijke reactie uitgebreider kunnen motiveren. In zoverre is de klacht tegen het bevoegd gezag gegrond. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.