Datum uitspraak: 19-02-2014
Nummer uitspraak: 106047
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Als ouders een klacht indienen mag van de school verwacht worden dat een dergelijk signaal wordt opgepikt en dat er actie wordt ondernomen. Van de school mag verwacht worden dat duidelijk wordt gemaakt  wie welke stappen wanneer neemt en op welke wijze de klacht wordt afgehandeld. Als een ouder niet wil dat de leerkracht te weten komt dat de klacht van de ouder afkomstig is, betekent dit niet dat de klacht niet in behandeling hoeft te worden genomen. Ook zonder dat degene over wie wordt geklaagd weet van wie de klacht komt, kan invulling worden gegeven aan het beginsel van hoor en wederhoor. Klacht gegrond.
Het indelen van groepen behoort tot de beleidsvrijheid van een school. Op deze school is gebruik gemaakt van het protocol groepsindeling, dat op een zorgvuldige wijze beschrijft hoe de groepsindeling tot stand komt. Dit beleid is bij groepsindeling  2013-2014 gevolgd, waarbij de school voorafgaande aan het indelingsbesluit bij verschillende zaken heeft stilgestaan. Een  weloverwogen en niet onredelijk besluit. Dat geldt ook voor het besluit om leerkrachten te wisselen. Klacht ongegrond.
De leerkracht heeft erkend dat zij tijdens het afnemen van de toets begrijpend lezen heeft voorgelezen, hetgeen niet had gemogen. Onregelmatigheden komen voor op scholen en zijn uit hun aard niet per definitie klachtwaardig. Daar is meer voor nodig. Belangrijk is dat er adequaat wordt gereageerd als iets dergelijks gebeurt. De school heeft ervoor gezorgd dat de toets overgedaan mocht worden en heeft daarmee adequaat gereageerd. Klacht ongegrond.
Als een leerkracht niet in staat is om een gesprek met ouders te voeren terwijl dat wel nodig is, dan is het zaak dat de leerkracht ervoor zorgt dat zij haar taak overdraagt. Klacht in zoverre gegrond.
Verder zal een directeur van een school ervoor moeten zorgen dat de organisatie van de school zodanig is ingericht dat er een vangnet is, als leerkrachten om wat voor reden dan ook bepaalde taken niet kunnen uitvoeren.