Datum uitspraak: 06-07-2021
Nummer uitspraak: 109648
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een ex-werknemer klaagt erover dat het schoolbestuur het lief en leed beleid niet goed heeft belegd en op ongelijke wijze aan dit beleid uitvoering heeft gegeven. Het was binnen de organisatie gebruikelijk dat bij jubilea en afscheid een medewerker van het bestuur of bestuurskantoor aanwezig was om een praatje te houden en een cadeau aan te bieden. Bij het jubileum van de ex-werknemer is dit echter niet gebeurd, ook niet bij haar pensionering. Enige tijd later was bij een festiviteit van een collega wel een medewerker van het bestuurskantoor aanwezig. 
De ex-werknemer klaagt er ook over dat de klacht die zij hierover heeft ingediend bij het schoolbestuur, onzorgvuldig is behandeld. 
De ex-werknemer heeft eerst geprobeerd om haar klacht met het schoolbestuur op te lossen. Daardoor heeft zij buiten de verjaringstermijn bij de Commissie geklaagd. 

Advies van de Commissie
De klacht over het lief en leed beleid en de uitvoering daarvan is niet-ontvankelijk. De klacht over de klachtbehandeling is gegrond voor zover het de communicatie in en over de klachtprocedure betreft.

Toelichting
Het reglement van de LKC beschouwt een voormalig personeelslid niet als klager. Ex-werknemers hebben daarom in principe geen toegang tot de LKC. In bijzondere gevallen kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Er moet dan sprake zijn van bijzondere belangen die verband houden met de doelstellingen van het klachtrecht en de taak van de Commissie daarin, namelijk het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs als zodanig. 
Het hebben van en uitvoering geven aan een lief en leed beleid kan bijdragen aan de tevredenheid van werknemers, maar het heeft in onvoldoende mate direct betrekking op de kwaliteit van het onderwijs of het pedagogisch klimaat in de klas of op de school. Daarnaast is een lief en leed beleid verweven met de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het staat onvoldoende los van de rechtspositie van de werknemer, de ex-werknemer in de situatie dat zij nog in dienst was.
Er zijn daarom geen bijzondere belangen die verband houden met de doelstelling van het klachtrecht die maken dat de Commissie de klacht toch zou moeten behandelen. Daarom is de ex-werknemer niet-ontvankelijk in haar klacht over het lief en leed beleid. 
De ex-werknemer is wel ontvankelijk in haar klacht over de klachtbehandeling. Een goede en zorgvuldige klachtbehandeling kan als bijzonder belang worden aangemerkt. Zorgvuldige klachtbehandeling is immers een essentieel onderdeel van het klachtrecht. 
De Commissie concludeert dat het schoolbestuur in de communicatie in en over de klachtprocedure enkele steken heeft laten vallen.