Datum uitspraak: 17-06-2013
Nummer uitspraak: 105690
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ex-werkneemster klaagt over machtsmisbruik van haar voormalig teamleider. Op basis van zowel de voor de school geldende klachtenregeling als het reglement van de Commissie kan klaagster niet als klager in de klachtprocedure bij de Commissie worden aangemerkt. Evenwel kan niet­-ontvankelijkverklaring van een door een ex­-werknemer ingediende klacht achterwege blijven indien bijzondere belangen dat rechtvaardigen. Deze belangen dienen gelegen te zijn in de doelstellingen van het klachtrecht in het onderwijs en de taak van de Commissie om door het behandelen van klachten bij te dragen aan verbetering van het onderwijs. Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is gebleken van een aangelegenheid die in hoofdzaak een persoonlijke kwestie tussen twee voormalige collega's betreft. Een dergelijke aangelegenheid is in beginsel niet van zodanig bijzonder belang voor de kwaliteit van het onderwijs dat dit, met voorbijgaan aan het in de klachtenregeling bepaalde, een inhoudelijke beoordeling van de klacht door de Commissie rechtvaardigt. Ook voor het overige is in het onderhavige geval niet gebleken van bijzondere, aan de kwaliteit van het onderwijs rakende belangen. Klacht niet-ontvankelijk.