Datum uitspraak: 03-02-2011
Nummer uitspraak: 104771
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de leerkrachten heeft verteld dat er een AMK zorgmelding bestaat. Van scholen mag verlangd worden dat zij meewerken aan een AMK-onderzoek en de school mag in beginsel ook gebruik maken van informatie van derden indien deze beroepsmatig bij de school betrokken zijn. Een school dient wel elke keer af te wegen of, en zo ja welke, informatie wordt verstrekt. Niet is gebleken dat de IB'er vooraf heeft afgewogen of, en zo ja welke, informatie aan het AMK zou worden verstrekt, hetgeen de Commissie als onzorgvuldig beschouwt. De logopedist heeft later in een brief gesteld dat er geen bijzonderheden te melden waren over de gevolgde logopedie. De door de IB'er doorgegeven informatie over logopedie is derhalve onjuist. Voor het informeren van het AMK is niet vereist dat er ook binnen de school een indicatie aanwezig is dat er (gezins)problemen bij de leerling bestaan. Ook is daarvoor geen instemming van dan wel overleg met de ouder(s) vereist. De school dient een ouder in beginsel wel te informeren dat zij contact heeft gehad of zal hebben met het AMK. In het onderhavige geval is daarvan niet gebleken, hetgeen de Commissie als onzorgvuldig beschouwt. Met het inlichten van de logopedist en de leerkrachten heeft de IB'er niet onzorgvuldig gehandeld. De klacht is gedeeltelijk gegrond.