Datum uitspraak: 04-02-2010
Nummer uitspraak: 104433
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beslissing in vereenvoudigde behandeling.
De melding van mei 2008 door school aan de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd verzuim is voor klager de aanleiding geweest voor het indienen van de klacht. De beoordeling door het Gerechtshof van de aanvankelijke veroordeling wegens overtreding van de Leerplichtwet (ongeoorloofd verzuim) heeft geleid tot vrijspraak van klager. Daarmee is over de essentie van de klacht door de rechter een oordeel gegeven. Dit leidt ertoe dat klager geen belang meer toekomt om hierover opnieuw een oordeel te verlangen van, in dit geval de Landelijke Klachtencommissie. Klager is niet-ontvankelijk.
Beslissing op bezwaar.
De behandelend voorzitter van de LKC heeft  bezwaarde niet-ontvankelijk verklaard omdat over de essentie van zijn klacht al door de rechter een oordeel was gegeven. Tegen deze beslissing heeft bezwaarde een bezwaarschrift ingediend. Uit de stelling van bezwaarde dat een nauwkeurig onderzoek van de feiten voor de directeur dezelfde conclusie op had kunnen leveren als deze die door het hof is bepaald, blijkt in voldoende mate dat bezwaarde van de rechter in hoger beroep een oordeel heeft ontvangen over de (on)juistheid van het onderzoek door en de beslissing van de directeur. Dat de precieze bewoording van het hof niet uit het arrest zelf kan worden opgemaakt, omdat daarin de motivering ontbreekt, is te betreuren, maar doet er niet aan af dat bezwaarde materieel een rechterlijk oordeel heeft ontvangen over zijn klacht. De in bezwaar aangevoerde argumenten leiden tot het oordeel dat over de essentie van de klacht door de rechter een oordeel is gegeven. Als gevolg daarvan oordeelt de voorzitter dat klager geen belang heeft bij een oordeel van de LKC. Het bezwaar is ongegrond.