Datum uitspraak: 05-01-2011
Nummer uitspraak: 104653
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe haar zoon begeleid zou worden en er is toen een evaluatiemoment afgesproken. Voor het geplande evaluatiemoment heeft de directie een onaangekondigd gesprek met klaagster gevoerd over gedragsproblemen van haar zoon, deels in aanwezigheid van haar zoon. Later heeft de directie met klagers gesproken over de zorg die de school had: het gedrag van de zoon moest veranderen, de directie had  weinig vertrouwen in de psycholoog die klagers hadden ingeschakeld, onderzoek door een specifiek instituut was gewenst en mogelijk zou advies bij bureau Jeugdzorg ingewonnen worden. Alhoewel het begrijpelijk is dat een school gedragsproblemen van een leerling met diens ouders wil bespreken, had het in dit geval voor de hand gelegen dat dit was gebeurd in aanwezigheid van de leerkracht, omdat klagers daarmee afspraken hadden gemaakt over de begeleiding. Daarnaast had de directie het gesprek niet in aanwezigheid van de zoon moeten voeren. Verder had van de directie verwacht mogen worden dat meer was nagegaan wat de externe begeleiding inhield, of daarover afspraken gemaakt konden worden en dat aan klagers was uitgelegd waarom er geen advies bij het bureau Jeugdzorg was ingewonnen. De klachtbehandeling stemt in hoofdlijnen overeen met wat hierover in de schoolgids staat vermeld. Wel had het bestuur dan wel de school, klagers de klachtenregeling moeten sturen. De klacht is deels gegrond.