Datum uitspraak: 04-06-2012
Nummer uitspraak: 105330
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers klagen erover dat de school niet adequaat heeft opgetreden tegen het pesten van hun dochter door medeleerlingen. Voorts klagen klagers erover dat de school richting hen en hun dochter altijd heeft ontkend dat er sprake was van pesten, terwijl klagers uit het schoolplan voor het schooljaar 2011-2012 achteraf konden opmaken dat de school hiervan wel degelijk op de hoogte was. Niet alles is te voorkomen. Een klacht over het onvoldoende optreden tegen pestgedrag zal daarom pas gegrond kunnen worden verklaard als er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de school. Gebleken is dat de school diverse middelen heeft aangewend om het pestgedrag aan te pakken, waarbij is gekozen voor een benadering op zowel individueel als groepsniveau. De school heeft een aanpak gehanteerd die adequaat genoemd kan worden en die in grote lijnen overeenkomt met het geldende pestprotocol. Daaruit volgt ook dat de school het pesten heeft onderkend. Immers, het feit dat bewust gerichte actie wordt ondernomen op een probleem impliceert onderkenning van dit probleem. Klacht ongegrond.

Trefwoorden: