Datum uitspraak: 19-09-2011
Nummer uitspraak: 105093
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bij een klacht over een bevorderingsbesluit gaat de Commissie na of de procedure correct is gevolgd en of de genomen beslissing niet evident onredelijk is.
De door de school beschreven bevorderingsnormen acht de Commissie niet onredelijk. Als een leerling een bespreekgeval is, ligt het voor de hand dat ook andere factoren dan de cijfers worden belicht. Dat de inbreng van de docenten tijdens de vergadering vakoverstijgend is, acht de Commissie niet onredelijk, ook niet als het gevolg daarvan kan zijn dat een docent voor wiens vak de leerling een voldoende heeft gehaald tegen de bevordering van deze leerling stemt. Het kan zijn dat er gedurende het jaar wordt gesproken over de kansen van een leerling. Dit betekent niet dat de overgangsvergadering aan mogelijke voorspellende uitspraken gebonden is. Uiteindelijk is het de bevoegdheid van de overgangsvergadering om te beslissen of een leerling wordt bevorderd. Al met al komt de Commissie tot het oordeel dat de school een adequate beoordelingsprocedure heeft, dat deze procedure is gevolgd en dat de uitkomst van de gevolgde procedure niet evident onredelijk is. De klacht is ongegrond.