Datum uitspraak: 27-10-2021
Nummer uitspraak: 2021012675
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na het behalen van haar havo-diploma ingestroomd in 5 vwo. Aan het eind van het schooljaar besluit de docentenvergadering dat de leerling niet wordt bevorderd naar 6 vwo. Zij mag doubleren, maar omdat zij over een havo-diploma beschikt zou zij ook naar het hbo kunnen gaan. De moeder en de leerling kunnen zich niet in dit besluit vinden en menen dat de school meer rekening had moeten houden met de gevolgen van de coronapandemie. Ook was de leerling volgens de moeder cijfermatig over geweest als een herkansing voor een programma van toetsing en afsluiting (pta) toets zou worden meegeteld.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de school in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen.
De leerling voldoet niet aan de bevorderingsnormen. Op grond van het overgangsreglement is zij besproken in de docentenvergadering. Bij de bespreking is niet alleen gekeken naar de cijfers van de leerling, maar is ook haar inzet en werkhouding besproken. Ook zijn de adviezen van de vakdocenten besproken waarbij de docenten hebben aangegeven hoe kansrijk zij de leerling achten voor het goed doorlopen van het examenjaar. Uit de adviezen van de docentenvergadering blijkt dat de leerling de stof die deel zal uitmaken van het examen onvoldoende beheerst, (grote) moeite heeft om grote hoeveelheden stof zich eigen te maken en (voor sommige vakken) lage pta-cijfers heeft. Gezien de cijfers van de leerling, zowel voor de vakken als voor het pta, en de door de docentenvergadering gegeven onderbouwing mocht de school besluiten om de leerling niet te bevorderen.
Het was voor het maken van de herkansing van de pta-toets duidelijk voor de leerlingen dat het cijfer niet mee zou tellen voor de overgang. Het besluit om de leerling niet te bevorderen is zorgvuldig tot stand gekomen.