Datum uitspraak: 22-08-2011
Nummer uitspraak: 104970
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouder klaagt erover dat de school niet optreedt tegen het pesten van haar zoon door medeleerlingen, over de autoritaire houding van de directie en de groepsleerkracht, over het niet willen plegen van observaties in de klas en over het niet in contact treden met de behandelend kinderpsychiater.
De directie heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de school aan de hand van lesprogramma's uitgebreid en structureel aandacht besteedt aan de omgang tussen leerlingen. Daarnaast is duidelijk dat de school optreedt tegen pesten, ook in het geval van de betreffende leerling. De Commissie is van oordeel dat de school adequaat is opgetreden tegen het pesten. De klacht is op dit onderdeel ongegrond. Niet gebleken is dat er bij de wijze van benaderen van de leerling sprake is geweest van onprofessioneel handelen door de leerkrachten of verweerster. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Inzake de observaties in de klas en de inschakeling van de psychiater wordt overwogen dat uit beide voorbeelden een niet erg actieve instelling van de school spreekt, die er uiteindelijk in belangrijke mate aan heeft bijgedragen dat observatie door een orthopedagoog en inschakeling van de psychiater niet van de grond zijn gekomen en de verstandhouding met klaagster is verslechterd. In zoverre zijn de klachten hierover gegrond.