Datum uitspraak: 10-12-2013
Nummer uitspraak: 105988
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat de regiodirecteur de procedureregels omtrent schorsing en verwijdering niet in acht heeft genomen. Hun zoon was naar aanleiding van een incident met een andere leerling geschorst. Tegen deze schorsing hebben zij een bezwaarschrift ingediend. Ondanks dat in de procedureregels is opgenomen dat de regiodirecteur binnen vijf werkdagen beslist op een bezwaar tegen een schorsing, heeft de regiodirecteur geen beslissing genomen. Ook is hij verder niet in contact getreden met de ouders. Naar aanleiding van een ander incident is de zoon nog een keer geschorst en is er een voornemen tot verwijdering genomen. De zoon is niet gehoord voordat het besluit tot schorsing werd genomen. Het had wel op de weg van de school gelegen om de zoon eerst te horen nu er van de aanleiding van het incident tussen de zoon en een docent geen videobeelden beschikbaar waren maar alleen van het incident zelf. Tegen deze tweede schorsing hebben de ouders wederom bezwaar gemaakt. Ook op dit bezwaar is door de regiodirecteur niet beslist. De Commissie oordeelt dat de regiodirecteur niet in overeenstemming heeft gehandeld met de eigen regels van de school. Dat de teamleider wel regelmatig contact had met de ouders doet hieraan niet af. Klacht gegrond.