Datum uitspraak: 18-02-2009
Nummer uitspraak: 104060
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen dat de groepsleerkracht inadequaat gehandeld heeft toen hun zoon A gepest werd en dat de locatiedirecteur hardhandig tegen hem is optreden. Tevens beklagen zij zich over het onvolledig bijhouden van het leerlingdossier en over het voortijdig en eenzijdig informeren van andere ouders over de voorgenomen verwijdering van hun zoon; de laatste verwijten zij tevens dat hij contact opgenomen heeft met de nieuwe school zonder hen daarover te informeren waardoor hun zoon op die school niet onvoorwaardelijk is aangenomen.
De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de groepsleerkracht pestproblemen zowel op individueel niveau als in groepsverband, alsook met betrokken ouders besprak en zich voor A heeft ingezet. Niet is gebleken dat de leerkracht de voortgang van haar aanpak van de pestproblemen, alsook haar specifieke inzet voor hun zoon duidelijk met klagers heeft besproken tijdens een officieel oudergesprek. Door te besluiten om eerder afgesproken wekelijkse gesprekken niet te voeren zonder hiervoor iets in de plaats te stellen, heeft zij een belangrijk sturingselement uit handen gegeven.
De Commissie kan billijken dat de adjunct-directeur haar greep heeft verstevigd toen A zich verzette tegen het vastpakken op het moment dat zich een onveilige klassesituatie voordeed. Zodra klaagster op school was, heeft de adjunct-directeur A losgelaten. Niet gebleken is dat zij door op die manier te handelen over de schreef is gegaan en A harder of langer heeft vastgepakt dan nodig was.
Klagers hebben niet aannemelijk weten te maken dat het dossier onvolledig is waar het gaat om de beschrijving van incidenten. Wel is nagelaten verslagen te maken van de gesprekken met klagers waardoor duidelijk zou zijn geweest wat er was besproken en mogelijk voorkomen had kunnen worden dat klagers zich niet serieus genomen voelden.
Een brief met informatie over de verwijdering van een leerling dient rechtstreeks aan ouders bekend gemaakt moet worden (dus niet via tussenkomst van de leerlingen). Ook oordeelt de Commissie dat de brief te vroeg is verstrekt. Een school kan een leerling immers pas verwijderen als deze terecht kan op een andere school.
Op grond van zijn wettelijke plicht om op zoek te gaan naar een andere school mocht de directeur contact opnemen met andere scholen. Echter door klagers niet te informeren over zijn inspanningen om voor A een andere school te zoeken in de wetenschap dat klagers zelf ook naar een school zochten, heeft de directeur het risico aanvaard dat zijn resultaat niet verenigbaar zou zijn met de keuze van klagers. De klachten zijn deels gegrond, deels ongegrond verklaard.

Trefwoorden: