Datum uitspraak: 07-12-2011
Nummer uitspraak: 105134
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Verweerster is begin november als directeur op de school begonnen. Eind november al heeft zij zich tot het bestuur gewend om haar grote zorg uit te spreken over de situatie in de groep waarin ook de zoon van klager zat. Een en ander heeft geresulteerd in vervanging van een onervaren leerkracht, externe begeleiding van de groep, aanscherping van het pestprotocol en meer aandacht van het team voor de manier van omgaan met elkaar op school. Op groeps- en op schoolniveau heeft verweerster derhalve adequaat gehandeld. De zoon van klager heeft zich op goede gronden zeer onveilig gevoeld op school. Waar op klas- en schoolniveau hard gewerkt werd aan verbetering van het klimaat, is het bieden van bescherming op leerlingniveau onder de maat gebleven. Verweerders hebben verzuimd een instrumentarium te ontwikkelen en te hanteren waarmee aan die situatie een einde kon worden gemaakt. Hoewel het denkbaar was geweest dat verweerder klager zou hebben uitgelegd waarom verwijdering in de concrete situatie volgens hem nog niet aan de orde was, is op voorhand niet goed aan te geven wanneer tot bijvoorbeeld verwijdering zal worden overgegaan. Klacht ongegrond.

Trefwoorden: