Datum uitspraak: 25-09-2012
Nummer uitspraak: 105425
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de school zijn dochter heeft ingeschreven zonder zijn toestemming. Voorts verleent de school geen medewerking aan de wens van klager tot verandering van school voor zijn dochter. De school verstrekt klager ten slotte geen adequate informatie over zijn dochter en komt toezeggingen hierover niet na. Dat een school erop mag vertrouwen dat een ouder rechtmatig optreedt namens de minderjarige leerling is in beginsel een juist uitgangspunt. Van feiten of omstandigheden die verweerder in dit geval tot een ander standpunt hadden moeten brengen is in het onderhavige geval niet gebleken. Derhalve heeft de school op basis van de door de moeder en de vorige school verstrekte informatie, in redelijkheid kunnen overgaan tot inschrijving van de leerling op basis van alleen de handtekening van haar moeder. Voor uitschrijving van een leerling dient een formele procedure te worden doorlopen waarbij voorop staat dat eerst gecontroleerd moet worden of de leerling daadwerkelijk op een andere school is ingeschreven. Zonder deze inschrijving mag een school niet tot uitschrijving van de leerling overgaan. Van een inschrijving van de dochter van klager op een andere school is niet gebleken zodat niet tot uitschrijving kon worden overgegaan. Wat betreft de informatievoorziening heeft de school op een tweetal punten onvoldoende voortvarend c.q. duidelijk gehandeld. Klacht deels gegrond.