Datum uitspraak: 03-05-2016
Nummer uitspraak: 107230
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een docent in het voortgezet onderwijs heeft zijn werkgever verzocht om onbetaald verlof. Dat verzoek is afgewezen. De docent dient een klacht in bij de LKC.

Uitspraak van de Voorzitter
De behandelend voorzitter verklaart de klacht kennelijk niet-ontvankelijk. De Voorzitter verklaart het bezwaar van klager tegen die beslissing ongegrond. 

Toelichting
Een ingediende klacht moet in overwegende mate betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs dan wel het pedagogisch klimaat in de klas of op school. Dat is hier niet het geval. De voorgelegde kwestie heeft primair betrekking op de rechtspositie van de docent. Dit soort zaken behoort niet tot het domein van de LKC. 

Trefwoorden: