Datum uitspraak: 13-12-2012
Nummer uitspraak: 105534
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De dochter van klager heeft in het schooljaar 2011-2012 de mavo (vmbo-t) gehaald. Zij wilde doorstromen naar 4 havo maar werd niet toegelaten.
De Commissie toetst klachten over bevordering en doorstroming met terughoudendheid. Zij neemt de professionele beoordeling van de docentenvergadering als uitgangspunt en gaat na of die vergadering in redelijkheid tot haar besluiten en adviezen over bevordering of doorstroming heeft kunnen komen. Ook toetst de Commissie of de gehanteerde normen redelijk zijn en of gevolgde procedure zorgvuldig is geweest.
Volgens de normen die de school hanteert mag een leerling van 4 mavo naar 4 havo als het gemiddelde eindexamencijfer een 6,5 of hoger is. Aan deze norm, die valt binnen de landelijke norm, voldeed de dochter van klager niet. In de bevorderingsnormen staat verder dat vijf van de zeven docenten na afsluiting van de schoolexamens een positief doorstroomadvies moeten geven wil een leerling naar de havo kunnen gaan. Aan deze eis is in dit geval evenmin voldaan. Voorts is niet gebleken dat de gehanteerde procedure onzorgvuldig was. De klacht over niet toelating tot 4 havo is ongegrond.
Het is gebruikelijk dat de nieuwe school informatie opvraagt bij de oude school. Volgens klager heeft de school hierbij gediscrimineerd, in de zin dat onderscheid naar afkomst of ras is gemaakt. Uit niets blijkt dat de afdelingsleider zich in discriminerende termen heeft uitgelaten of dat hij leerlingen van westerse afkomst anders behandelt dan leerlingen van niet-westerse afkomst. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.