Datum uitspraak: 21-12-2011
Nummer uitspraak: 105032
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager heeft afgesproken dat de school hem informeert over de vorderingen van zijn zoon. De school komt die afspraak volgens klager niet na en wil ook geen afspraak voor een gesprek maken. Ten tijde van de gemaakte afspraken had klager mede het gezag over zijn zoon en uit dien hoofde recht op informatie over zijn zoon. De school heeft zich ingespannen om de afspraken na te komen. De directeur heeft diverse pogingen gedaan om een afspraak met klager te maken. Dat klager en de directeur elkaar uiteindelijk niet gesproken hebben is, gezien het feit dat klager twee keer een afspraak heeft afgezegd, de directeur niet aan te rekenen. Voor zover de klacht betrekking heeft op deze periode is deze ongegrond.
In de volgende periode berustte het gezag alleen bij de moeder. Na bekend te zijn geworden met de inhoud van de gerechtelijke uitspraak over gezag en (het ontzeggen van het recht op) omgang van klager, heeft de school een afweging gemaakt of het verstrekken van informatie in het belang van de zoon was. Zij heeft daarop besloten de informatie te verstrekken aan Bureau Jeugdzorg, alwaar klager de informatie kon verkrijgen. Maar de school heeft nagelaten klager te informeren over de wijzigingen van de eerder gemaakte afspraken. Om deze reden acht de Commissie de klacht gegrond.