Datum uitspraak: 24-03-2011
Nummer uitspraak: 104842
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het verzoek tot verstrekken van informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming wordt naar zijn aard alleen aan de school gericht in gecompliceerde situaties. Dat brengt met zich mee dat het ingaan op zo'n verzoek in beginsel onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school plaatsvindt. Verweerster heeft in dit geval de regie over het verstrekken van informatie onvoldoende ter hand genomen. De conclusie van het bevoegd gezag dat een leerkracht zich niet partijdig heeft opgesteld in het conflict tussen de ouders, is begrijpelijk en gemotiveerd. Dat geldt niet voor het door het bevoegd gezag noemen van een brief waarvan inhoud en afzender voor klaagster onbekend zijn gebleven. Dit is in strijd met een beginsel van behoorlijke klachtbehandeling, inhoudende dat voor alle partijen inzichtelijk dient te zijn waarop het oordeel van de klachtbehandelaar is gebaseerd. De klacht is op deze onderdelen gegrond.