Datum uitspraak: 12-06-2009
Nummer uitspraak: 104090
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Moeder klaagt erover dat de afdelingsleider aan het AMK onjuiste en suggestieve informatie heeft verschaft. Als gevolg hiervan zijn zij en haar dochter beschadigd. De Commissie overweegt dat van scholen verlangd mag worden dat zij meewerken aan een AMK-onderzoek mits de status van de verstrekte informatie (feiten, opvattingen, vermoedens) duidelijk naar voren wordt gebracht. Verder acht de Commissie het raadzaam om van een gesprek met het AMK een notitie te maken zodat achteraf geverifieerd kan worden welke informatie is verstrekt. Naar het oordeel van de Commissie is niet komen vast te staan dat de vermoedens van de afdelingsleider zonder enige grond zijn geuit. Evenmin is vast komen te staan dat de afdelingsleider onwaarheden heeft verkondigd. Het is reëel te achten dat de afdelingsleider op grond van de gesprekken die zij met de ouders heeft gevoerd informatie aan het AMK heeft verstrekt. Klacht ongegrond met enkele aanbevelingen, onder meer dat er een protocol kindermishandeling wordt opgesteld en wordt nagegaan en vastgelegd hoe te handelen als externe instanties scholen vragen om informatie.