Datum uitspraak: 06-10-2014
Nummer uitspraak: 106199
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Als (gedrags)problemen de ontwikkeling van een leerling belemmeren dient er een plan te worden opgesteld met daarin een beschrijving van de beginsituatie, de gewenste eindsituatie en de wijze waarop dit bereikt moet worden. Het heeft vier maanden geduurd voordat het plan in werking is getreden. Uit de tussentijdse evaluatie van het plan bleek dat de leerling aanzienlijke vooruitgang had geboekt. Als eerder was omschreven welke problemen de leerling had en op grond daarvan was gewerkt met een handelingsplan, had de leerling eerder vooruitgang kunnen boeken. Nu dit niet is gebeurd, is de leerling belemmerd in zijn ontwikkeling.
Voor de leerling is een dyslexiepaspoort opgesteld. Er is niet steeds conform het dyslexiepaspoort gehandeld. Daarnaast zijn de pedagogische adviezen gedeeltelijk opgevolgd. De school heeft gemaakte afspraken niet altijd of onvoldoende tijdig nagekomen. De school heeft de communicatie met klagers bemoeilijkt.
Dat de schoolomgeving voor de leerling onveilig is geweest, is niet vastgesteld. Wel is de communicatie over de aanpak (algemeen en specifiek) onvoldoende geweest.
De klacht over de probleembeschrijving is gegrond is en de klachten over de ondersteuning, communicatie en de veilige schoolomgeving zijn gedeeltelijke gegrond.