Datum uitspraak: 15-05-2019
Nummer uitspraak: 108538
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Nadat ouders van hun zoon hadden gehoord dat hij zich niet veilig voelde in de lessen van een docent, hebben zij een mail aan de school gestuurd. Zij wilden in gesprek met de conrector en de docent. In die mail stond ook dat hun zoon de lessen bij de docent voorlopig niet zou bijwonen. In reactie hierop kregen ouders een mail van de school dat een gesprek mogelijk was als zij afstand zouden doen van de toonzetting van de mail. Na enkele telefoongesprekken bleek dat er onvoldoende vertrouwen was om over de inhoud met elkaar in gesprek te gaan. Daarop heeft er eerst een gesprek plaatsgevonden over het herstellen van het vertrouwen. Dit gesprek heeft niet geleid tot een herstel van vertrouwen. De docent wilde wel met de zoon en een voor hem vertrouwd persoon in gesprek, maar niet met de ouders. Daar konden de ouders niet mee instemmen. Er is op enig moment mediation ingezet, maar dat heeft niet geleid tot een oplossing. De ouders hebben hun zoon van school gehaald.

Advies van de Commissie
De klacht over de onveilige leeromgeving is ongegrond. De klacht over de klachtbehandeling is gegrond.

Toelichting
De school besteedt voldoende aandacht aan een veilige schoolomgeving. Dat blijkt uit het schoolveiligheidsplan, de gedragsregels en het leerlingenstatuut. Niet is gebleken dat de docent in strijd met deze regels heeft gehandeld.
Ongeveer 10 dagen na het verzenden van de mail hebben de ouders duidelijk gemaakt dat ze niet hadden bedoeld te zeggen dat de leeromgeving in de klas van de docent onveilig was, maar dat dit zo door hun zoon werd ervaren. Vanaf dat moment had van de schoolleiding en de docent verwacht mogen worden om in het belang van de leerling een gesprek te voeren over de inhoud van de klacht. Dat gesprek had meteen gevoerd moeten worden en dat is niet gebeurd.