Datum uitspraak: 31-03-2010
Nummer uitspraak: 104368
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Doordat de leerkracht bij de aanpak van een ruzie de ene leerling wel en de andere leerling niet heeft gehoord is de klacht over de afhandeling van de ruzie gegrond, in die zin dat de leerkracht de schijn van een niet-neutrale opstelling heeft doen ontstaan. Dat de handelwijze van de leerkracht heeft geleid tot een onveilig schoolklimaat voor de dochter van klaagster is niet aannemelijk geworden.
Het verzoek aan klaagster om het schoolplein te verlaten met als doel om rust voor leerlingen te creëren is niet klachtwaardig, zeker niet omdat niet is gebleken dat het ging om een toegangsverbod maar om een verzoek en ook niet is gebleken dat klaagster daarna niet meer op het schoolplein mocht komen.
Naar aanleiding van de klacht over onjuiste beoordelingen heeft de leerkracht een toetscijfer aangepast. De klacht daarover is ongegrond. Het cijfer van een andere toets is niet aangepast. Nu niet is gebleken dat bij de beoordeling van die toets een onjuiste normering is gehanteerd, acht de Commissie de klacht hierover eveneens ongegrond.
Als bij klachtafhandeling eerst getracht moet worden om de klacht te bespreken met de persoon tegen wie de klacht zich richt, betekent dit niet dat de klager niet serieus wordt genomen. Integendeel, betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld om de klacht zelf af te handelen. Evenmin kan worden volgehouden dat een klacht over leugens niet serieus wordt genomen als in een verslag niet wordt opgenomen dat er leugens zijn verteld als niet vaststaat dat dit daadwerkelijk zo is. In het verslag staat wel dat over de vermeende leugens een gesprek met een aantal kinderen gevoerd zou gaan worden. Daaruit kan afgeleid worden dat de directeur de klacht over de leugens juist wel serieus nam en deze nader wilde onderzoeken.