Datum uitspraak: 17-09-2019
Nummer uitspraak: 108747
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouderpaar heeft regelmatig incidenten met de ouders van een medeleerling. Volgens klagers neemt de directeur van de basisschool onvoldoende maatregelen om incidenten te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Daarnaast menen zij dat de directeur zich partijdig heeft opgesteld. Onder meer doordat hij op verzoek van de ouders van de medeleerling een verklaring heeft opgesteld die is gebruikt in een privégeschil met klagers. Op een gegeven moment legt de school aan klagers en de ouders van de medeleerling een toegangsverbod op. De voorzieningenrechter oordeelt dat de school aan klaagster toegang moet verlenen tussen 8.20 en 8.30 uur. Volgens klager legt de directeur de uitspraak van de voorzieningenrechter te beperkt uit waardoor hij de toegang tot de school teveel beperkt.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover deze ziet op de door de directeur opgestelde verklaring. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
Klagers stellen dat zij de school hebben gevraagd maatregelen te nemen om eventuele incidenten te voorkomen. De directeur betwist dat. Daarom kan de Commissie niet vaststellen dat de school ondanks een verzoek geen maatregelen heeft genomen. De directeur heeft voldoende maatregelen genomen ter voorkoming van incidenten en op voorgedane incidenten adequaat gereageerd.
In een privégeschil met de ouders had de school geen rol en de directeur wist dat de verklaring bedoeld was voor een privégeschil met de ouders. Door het opstellen van de verklaring heeft de directeur de schijn van partijdigheid op zich geladen. Dat de directeur op een ouderavond is meegelopen met de medeleerling om de gang van zaken in de gaten te houden, is in het licht van de gespannen situatie tussen beide ouderparen niet onredelijk.
De Commissie spreekt zich niet uit over het toegangsverbod omdat de voorzieningenrechter dat al heeft gedaan. De school heeft uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechter en aan klaagster en de moeder van de medeleerling toegang tot de school verschaft. Vanwege de conflictueuze situatie tussen beide ouderparen is het niet onredelijk dat de school de beide moeders bij het brengen van de kinderen in de school begeleidt. Ook is het niet onredelijk om ter voorkoming van confrontaties af te spreken dat de verschillende ouders de school via verschillende deuren betreden.