Datum uitspraak: 06-10-2010
Nummer uitspraak: 104570
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De onveilige schoolomgeving brengen de ouders van een leerling in direct verband met het volgens hen gebrekkige toezicht op het schoolplein, toen hun dochter in de pauze door een leerling is geslagen. Dat er die bewuste ochtend tijdens de kleine pauze onvoldoende invulling is gegeven aan de door school voor het schoolplein geldende toezichtnormen, is door de locatieleiding erkend. De Commissie heeft geen reden daar anders over te denken. De klacht is derhalve op dit onderdeel gegrond. De dochter van klagers vertelde haar mentor die ochtend voor aanvang van de lessen dat zij ‘s morgens vroeg reeds door een medeleerlinge/vriendin was gepest. De mentor heeft er, conform de begeleidingsafspraak, toen op gewezen dat de leerlinge de ruzie met haar vriendin eerst zelf moest trachten op te lossen. Vanwege haar professionele taken als mentor, de speciale begeleiding die zij de leerlinge bood en vanwege het feit dat de leerlinge zelf voor aanvang van de lessen naar de mentor was toegekomen, had van de mentor verwacht mogen worden dat zij tijdens de eerstvolgende pauze controleerde of en hoe de kwestie door de leerlinge was opgelost. Omdat de mentor deze voortgangscontrole niet heeft uitgevoerd acht de Commissie de klacht wat dat betreft gegrond. Nu partijen elkaar tegenspreken over de aard van dat incident op het schoolplein en vast staat dat het niet de vriendin is geweest met wie klagers' dochter die ochtend ruzie had maar een andere leerlinge, die de dochter van klagers in de kleine pauze een klap zou hebben gegeven acht de Commissie niet voldoende aannemelijk geworden dat als gevolg van het niet uitvoeren van de voortgangscontrole het incident op het schoolplein is ontstaan. De klacht hierover is ongegrond.

Trefwoorden: