Datum uitspraak: 07-12-2020
Nummer uitspraak: 109399
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het aanvankelijk niet goed kunnen samenwerken met een collega is geëscaleerd en uitgemond in een situatie, waarin de werknemer zijn ongenoegen heeft gericht tot de schoolleiding en vervolgens tot de bestuurder, de verweerder in de klacht. De werknemer stelt dat hij niet is gehoord in zijn klacht over pesten en een onveilig werkklimaat. De werknemer is inmiddels al bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Na een mislukte mediation is de werknemer overgeplaatst naar een andere school van hetzelfde bestuur.

Advies van de Commissie
De klacht is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het is beleid van de Commissie om geen klachten in behandeling te nemen over gedragingen en beslissingen die zich langer dan een jaar voor indiening van de klacht hebben voorgedaan. Feitelijk heeft de klacht van de werknemer betrekking op de periode 2016 tot eind 2018. De werknemer is sinds medio januari 2019 arbeidsongeschikt en niet meer op school geweest. De werknemer geeft aan binnen een jaar nadat de mediation was geëindigd zijn klacht te hebben ingediend. Dat moment kan echter niet gelden als start van de jaartermijn. Voor zover de klacht tevens is gericht tegen de overplaatsing, die hij als wegpesten ervaart, is de klacht eveneens niet-ontvankelijk omdat dit een rechtspositionele aangelegenheid betreft, waarvoor een andere rechtsgang openstaat. De Commissie overweegt ten overvloede dat haar niet is gebleken van pestgedrag.