Datum uitspraak: 23-04-2014
Nummer uitspraak: 106098
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat haar dochter regelmatig is gepest en dat de directeur daar niets tegen heeft gedaan. Nadat haar dochter is geschorst heeft klaagster verschillende malen contact gezocht, maar werd zij niet teruggebeld door de directeur. Ook heeft de school verzuimd huiswerk te geven toen haar dochter was geschorst. De dochter van klaagster was betrokken geweest bij diverse (gewelds)incidenten op school. Overeenkomstig haar beleid heeft de school de problemen aangepakt en concreet handelend getracht erger te voorkomen. De klacht is ongegrond, maar de Commissie is kritisch op de zorgstructuur van de school. De betrokken leerlinge had actief de ingang naar de vertrouwenspersoon geboden moeten worden en zij had ingebracht moeten worden in het zorgadviesteam.
De klacht over communicatie is onvoldoende aannemelijk geworden en ongegrond. Tijdens een schorsing blijft de onderwijskundige relatie met de leerplichtige leerling intact zodat de school maatregelen dient te nemen om te voorkomen dat de geschorste leerling een onderwijskundige achterstand oploopt. Overigens gold voor de klas tijdens de bedoelde periode geen huiswerkverplichting. De klacht is op dit punt ongegrond.  
De Commissie beveelt aan om:
1. de criteria voor het inbrengen van leerlingen in het zorgadviesteam en het inschakelen van de vertrouwenspersoon te evalueren;
2. het zorgtraject zodanig te structureren dat relevante informatie de directie bereikt met het oog op het zo nodig treffen van bestuurlijke maatregelen.