Datum uitspraak: 27-10-2014
Nummer uitspraak: 106342
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school haar dochter ondanks verzoeken daartoe, geen extra ondersteuning heeft gegeven. Het ontbreken van beschikkingen voor leerwegondersteunend onderwijs of speciaal onderwijs neemt niet weg dat de school moet onderzoeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, als de feiten die bekend zijn bij aanmelding daar aanleiding toe geven en/of als de ouder(s) daar om vraagt/vragen. Ook na de aanmelding zijn er diverse momenten geweest waarop het voor de hand lag om extra ondersteuning te bieden. Verweerders stellen dat zij wel extra begeleiding geboden hebben, maar als dat al is gebeurd, dan is dat niet gedocumenteerd. Nu niet vastgesteld kan worden dat benodigde extra ondersteuning is geboden, is de klacht op dit onderdeel gegrond. Door de leerling niet meer toe te laten op school, niet formeel te schorsen en ook niet te besluiten tot een voornemen te verwijderen is een onduidelijke situatie ontstaan, die heeft kunnen bijdragen aan de lange periode, waarin de leerling nauwelijks onderwijs heeft genoten. Zolang de leerling is ingeschreven, is de school verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Het niet meer toelaten op school ontheft de school niet van deze verplichting. De aangeboden dagbesteding sloot niet aan bij het didactisch niveau van de leerling en het onderwijsaanbod was in schooljaar 2013-2014 vanaf 27 november 2013 niet passend. Ook op dit onderdeel is de klacht gegrond.