Datum uitspraak: 21-03-2018
Nummer uitspraak: 107910
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling behaalt vanaf groep 3 onvoldoende resultaten op het gebied van spelling, begrijpend lezen en rekenen. Vanaf groep 4 vraagt zijn moeder aan de basisschool of hij niet beter kan blijven zitten of naar het speciaal basisonderwijs kan worden doorgeleid. De school adviseert steeds negatief. Uit onderzoek in groep 6 blijkt dat de leerling moeilijk lerend is. De school biedt hem verlengde instructie voor rekenen, begrijpend lezen en spelling. Ook krijgt de leerling een eigen leerlijn voor rekenen. Uiteindelijk wordt in groep 7 een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs aangevraagd. Moeder klaagt dat de school haar zoon onvoldoende ondersteuning en begeleiding heeft geboden, waardoor hij emotionele schade en een achterstand in zijn ontwikkeling heeft opgelopen.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
In de loop van de tijd die de leerling op de school zat, waren er voldoende aanwijzingen en signalen, waaruit bleek dat regulier basisonderwijs niet meer vol te houden was. De leerling maakte geen vorderingen. Zijn groei stond stil. Ook liet zijn welbevinden te wensen over. Niet goed te begrijpen valt dat de school zich niet eerder heeft ingespannen voor doorgeleiding naar een school voor speciaal basisonderwijs. Er is dan ook sprake van onvoldoende ondersteuning en begeleiding. Dat de leerling emotionele schade en/of een achterstand heeft opgelopen kan de Commissie niet vaststellen.