Datum uitspraak: 29-07-2020
Nummer uitspraak: 109093
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling vertoont vanaf groep 1 grensoverschrijdend gedrag waarbij hij woede-uitbarstingen heeft en daarbij slaat en schopt. Als de leerling in groep 3 zit, stelt de school dat de situatie niet langer houdbaar is en besluit tot een tijdelijke overplaatsing van de leerling naar een andere locatie. Ook gaat de school over tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het speciaal (basis)onderwijs. De vader van de leerling stelt dat de school te laat en onvoldoende ondersteuning voor zijn zoon heeft ingezet. Als de school dat eerder had gedaan en de afspraken uit het plan van aanpak was nagekomen, dan was de situatie niet geëscaleerd. Ook klaagt de vader over de dreiging met een melding bij Veilig Thuis als de vader zijn bezwaar tegen (de aanvraag van) de tlv niet zou intrekken. 

Advies van de Commissie
De klacht over de onvoldoende ondersteuning en de mededeling over voornemen tot een melding bij Veilig Thuis is gegrond. De klacht over het laten escaleren van de situatie waardoor de leerling thuis kwam te zitten is ongegrond.  

Toelichting
De begeleiding die de school in eerste instantie heeft ingezet, had niet het gewenste resultaat. Er bleven zich incidenten met de leerling voordoen waarbij hij zich grensoverschrijdend gedroeg. De school heeft vervolgens pas toen de situatie voor de school onhoudbaar was geworden, extra ondersteuning aangevraagd. Dat had de school eerder moeten doen. De school had in ieder geval op het moment dat de incidenten zich, ondanks de begeleiding, bleven voordoen, nader onderzoek moeten doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Vervolgens had de school moeten onderzoeken of zij in deze ondersteuningsbehoefte kon voorzien en had de school over dienen te gaan tot het inzetten van (extra) ondersteuning. Daarbij had de school ook eerder een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen. Nu is deze pas opgesteld op het moment dat de beslissing tot het aanvragen van een tlv en overplaatsing naar de andere locatie was genomen. De klacht over de onvoldoende ondersteuning is dan ook gegrond. 
De directeur heeft een directe koppeling gemaakt tussen het bezwaar van de vader tegen het aanvragen van een tlv en de voorgenomen zorgmelding bij Veilig Thuis. Het is wenselijk als ouders zich kunnen vinden in het aanvragen van een tlv, maar de school kan zonder toestemming van ouders een tlv aanvragen. Het staat ouders vrij om bezwaar in te dienen dan wel een andere procedure aanhangig te maken tegen een besluit waar zij het niet mee eens zijn. Een dergelijk bezwaar mag geen reden zijn om een melding bij Veilig Thuis te doen. Voor zover meespeelde dat de directeur zorgen had dat de leerling niet naar school zou gaan, geldt dat de leerling, ondanks de bezwaren van ouders, onderwijs volgde op de andere locatie. Van thuiszitten was geen sprake. De klacht over de mededeling over het voornemen tot het doen van een melding bij Veilig Thuis is dan ook gegrond.