Datum uitspraak: 26-04-2022
Nummer uitspraak: 2022020296
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling uit groep 7 loopt tijdens de tussenschoolse opvang samen met een vriendje weg van school. Medewerkers van de school hebben de leerlingen wel gezocht, maar niet gevonden. Na ongeveer twintig minuten komen de leerlingen weer op school. De ouders van de leerling klagen erover dat de school niet heeft voorkomen dat hun zoon zonder toestemming van school is weggelopen. Over het voorval wilden de ouders in gesprek met de directeur. Zij hadden geen afspraak en zijn tegen de regels in de school binnen gegaan om met de directeur te praten. Het is niet tot een inhoudelijk gesprek gekomen. De ouders klagen erover dat de school de vader ervan heeft beschuldigd dat hij verbaal agressief zou zijn geweest en de directeur zou hebben bedreigd. Ook klagen zij over het plein- en toegangsverbod dat aan de vader is opgelegd en over de melding bij Veilig Thuis door de school. De ouders melden de kinderen vervolgens ziek. Van deze ziekmelding heeft de directeur een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar wegens ongeoorloofd verzuim. De ouders hebben hierover ook een klacht ingediend. 

Advies van de Commissie
De klacht over het onvoldoende toezicht tijdens de tussenschoolse opvang, het plein- en toegangsverbod, de melding bij Veilig Thuis en de melding bij de leerplichtambtenaar is gegrond. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
De school heeft een inspanningsverplichting om incidenten te voorkomen, onder meer door het voeren van een goed veiligheidsbeleid. Een leerling heeft een eigen verantwoordelijkheid om de regels die op de school gelden na te leven. Bij niet-naleving kan een leerling daarop worden aangesproken. Dit doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid van de school om voor een veilige onderwijsomgeving zorg te dragen en toezicht te houden op de leerlingen. Het aantal personen dat toezicht hield tijdens de tussenschoolse opvang kan in het algemeen voldoende worden geacht. Hoewel de Commissie begrijpt dat er leerlingen zijn die zullen proberen van het schoolplein af te gaan, had de school hier, gezien de aard van de groep en het specifieke programma voor de groep, rekening mee moeten houden. Zij had beter moeten controleren of alle leerlingen naar buiten waren gegaan en zich op het schoolplein begaven. Daarom oordeelt de Commissie de klacht gegrond. 
De Commissie kan niet vaststellen wat er precies is gebeurd en gezegd in het gesprek met de directeur, omdat de verklaringen van partijen hierover uiteenlopen. Daarom is het niet aannemelijk dat de directeur zich onvoldoende professioneel heeft gedragen.
Aan het plein- en toegangsverbod heeft de school eerdere incidenten waarbij de vader zich grensoverschrijdend zou hebben gedragen en zijn gedrag in het gesprek met de directeur ten grondslag gelegd. De vader stelt dat er slechts één keer eerder een incident is geweest waarvoor hij excuses heeft aangeboden. Uit de notities uit het leerlingdossier blijkt niet dat de vader naar aanleiding van dat incident is gewaarschuwd. Verder blijkt niet dat er andere incidenten zijn geweest waarbij de vader zich grensoverschrijdend zou hebben gedragen. De eerdere incidenten kunnen dus niet ten grondslag worden gelegd aan het plein- en toegangsverbod. De school had het verbod dan ook beter moeten onderbouwen. Daarnaast was het goed geweest als de school in de brief waarin het plein- en toegangsverbod werd opgelegd, de ouders had uitgenodigd voor een gesprek. 
Voorafgaand aan de melding bij Veilig Thuis heeft de school geen gesprek gevoerd met de ouders om de zorgen die de school had, te bespreken. De Commissie kan zich voorstellen dat de directeur niet nogmaals met een gevoel van onveiligheid in gesprek wilde gaan met de ouders. Dit neemt niet weg dat de school de ouders wel had moeten uitnodigen voor een gesprek. In de uitnodiging had de school kunnen aangeven dat de school in gesprek wilden over de zorgen die zij had en dat zij voornemens was daarvan melding te doen bij Veilig Thuis. Ook had een gesprek met waarborgen kunnen worden omkleed.