Datum uitspraak: 05-09-2013
Nummer uitspraak: 105734
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De zoon van klaagster volgt vanaf groep 4 Leonardo-onderwijs. In groep 6 heeft de school naar aanleiding van een incident besloten dat de zoon van klaagster niet meer met zijn eigen groep maar met een andere groep moet pauzeren. Het valt binnen de beleidsvrijheid van een school om een bepaalde maatregel te treffen. Wel dient tijdig duidelijk gemaakt waarom is besloten tot de maatregel, voor hoe lang de maatregel wordt opgelegd en wat het doel is van de maatregel. Aangezien er aan de pauzemaatregel de nodige procedurele gebreken kleven, is de klacht over de maatregel in die zin gegrond. Vanuit school is van alles ondernomen om er voor te zorgen dat de leerling van het Leonardo-onderwijs zou gaan profiteren. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de handelingsvoorstellen zijn uitgevoerd. De klacht is ongegrond.
Het kan zijn dat de visie van school over het functioneren van de leerling niet altijd positief is en niet strookt met de visie van klaagster maar daarmee is nog niet gezegd dat hetgeen is vastgelegd onjuist is. Dat het dossier onjuistheden of leugens bevat is niet gebleken. Het terugverwijzen van de klacht naar de directie, is vanuit de optiek dat het goed is om een klacht op schoolniveau op te lossen begrijpelijk. Het niet opvolgen van een advies van de vertrouwenspersoon is gezien de aard van een advies niet klachtwaardig, temeer daar gebleken is dat partijen over en weer hebben getracht om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. De klacht over de klachtafhandeling is ongegrond.