Datum uitspraak: 09-03-2011
Nummer uitspraak: 104834
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De school heeft in onvoldoende mate aandacht besteed aan de aanhoudende zorg die klagers hebben uitgesproken over de positie van hun zoon. Klagers zijn onvoldoende serieus genomen in hun zorg en de school heeft verzuimd een relatie te leggen tussen het pestgedrag en het gedrag van het kind van klagers. Voorts is verzuimd het op school bestaande pestprotocol toe te passen. De Commissie plaatst vraagtekens bij de pedagogische aanpak van de school. Dit klachtonderdeel is gegrond.
Ten aanzien van de tweede zoon is niet gebleken dat de school het protocol dyslexie onjuist heeft toegepast. De zoon voldeed nog niet aan de scores voor dyslexie onderzoek en de school kon hem dan ook feitelijk nog niet doorverwijzen. Wel is onvoldoende informatie aan klagers verstrekt. De school had moeten zorgen voor goede communicatie over de wijze waarop gepoogd werd verbetering te brengen in het leesniveau. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
De school heeft de brief van klagers over bovenstaande zaken beschouwd als een klacht. Dit het geval zijnde hadden school en schoolbestuur deze brief ook als klacht volgens de voor de school geldende regeling moeten afdoen. Het volstaat dan niet om louter intern hierover overleg te voeren en om slechts een korte reactie te geven. Dit klachtonderdeel is gegrond.