Datum uitspraak: 28-11-2011
Nummer uitspraak: 105142
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De school heeft de politie gebeld en een melding bij het AMK gedaan nadat een leerling na schooltijd niet werd opgehaald. Het pedagogisch klimaat op de school wijkt niet af van hetgeen hierover in de onderwijswereld heden ten dage algemeen wordt aanvaard. Het behoort tot de beleidsvrijheid van de school om in de hierover bestaande pedagogische stromingen een keuze te maken. Dat de school de aanvangstijden van de lessen strikt toepast kan niet gelden als een tekortkoming ten aanzien van de flexibiliteit van de school, maar wijst erop dat de school zichzelf, ouders en leerlingen wil houden aan de geldende regelgeving op dit punt. Klacht ongegrond.
Het inschakelen van de politie is gerechtvaardigd indien voor een leerling die normaliter van school wordt opgehaald, niemand verschijnt en de school met de ouders of contactpersonen hierover geen contact kan krijgen. Klacht ongegrond.
Er waren voldoende zwaarwegende redenen voor de directeur voor het doen van een AMK-melding. Vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen van een AMK-melding dienen, behoudens bijzondere omstandigheden, de ouders hierover vooraf op de hoogte te worden gesteld. Nu de directeur hieraan is voorbijgegaan en bijzondere omstandigheden niet zijn aangevoerd of gebleken, is de directeur op dit punt onvoldoende zorgvuldig geweest. De klacht ten aanzien van de AMK-melding is daarom deels gegrond.